Welcome to
Search


Menu
·  Domů
·  Kontakty
·  Kvalifikace
·  Výuka
·  Publikace
·  Členství
·  Studie
·  Fotografie

 

PublikaceProti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století, Praha: Auditorium, 2020.

Jan Rataj / Miloš Dlouhý / Antonín Háka

Kniha přináší z větší části doposud nezpracovaný pohled na českou antisystémovou krajní pravici v jejím více než stoletém vývoji. První část sleduje odmítavou reakci českého radikálního konzervativismu, fašismu i nacionálního socialismu k demokratické modernizaci české společnosti v meziválečném období a následný politický debakl těchto proudů po Mnichovu 1938 a za druhé světové války. Druhá část vymezuje směry, aktivity a příběhy čelných politiků současné české krajní pravice. Ukazuje na kontinuitu české krajní pravice s minulostí a zároveň dokládá její diskontinuitu na schopnosti přizpůsobit antisystémové a rasové koncepce podmínkám a konfliktům globalizované liberální demokracie 21. století. Stále razantněji se projevuje odklon od někdejší svárlivé nacionální uzavřenosti k nadnárodní krajně pravicové solidaritě a spolupráci v duchu tzv. bílého evropanství. Publikace je určena nejen odborníkům z různých vědních oborů a profesí (soudobé dějiny, moderní politické vědy, bezpečnostní oblast), ale i učitelům a studentům, kteří pociťují v dané problematice deficit adekvátní odborné literatury. Konečně, mnoho podnětného může přinést i pracovníkům státních institucí a veřejné správy, politikům, novinářům a všem zájemcům o konkrétní a živé problémy demokracie, autoritářských a totalitních systémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká politika 1848 - 1918, Praha: Metropolitan Univerzity Prague Press, 2015.

Objednávky e-shop MUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československo v proměnách komunistického režimu, Praha 2010.

Objednávky univprofrataj@post.cz.

 

 

 

 

 

 

 

O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938 - 1939, Praha 1997.

Knihkupectví Karolinum, Celetná 20, Praha 1.

 

 

 

 

 

 

 

KSČ a Československo I. (1945 - 1960), Praha 2003.

Náklad publikace rozebrán.

 

 

 

 

 

 

ANOTACE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PUBLIKACÍ za dobu vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti:


- Podíl Tomáše Buriana na vytvoření české vojenské terminologie a na rozvoji vyučování mateřskému jazyku, Literární archív, 1973 - 1974, č. 8-9, s. 317 - 340: Moje prvotina na zcela nepopsané téma. Medailon učitele češtiny na vojenské akademii ve Vídeňském novém městě. T. Burian, autor první České mluvnice pro Němce, patřil k prvním hlasatelům konzervativní varianty českého austroslavismu, která se snažila spojit úsilí o moderní českou jazykovou svébytnost s velkorakouským patriotismem. Práce získala ohlas v Rakousku v roce 2002.

- Úloha Vídeňského deníku v české publicistice a společnosti na počátku padesátých let 19. století, in Literární archív 1988, č. 17 - 18, s. 67 - 124: Analýza politické koncepce konzervativního austroslavismu Lva Thuna, Josefa Jirečka, Josefa Alexandera Helferta, W.W. Tomka aj., setrvávajícího na jazykovém a kulturním charakteru národního hnutí a odmítajícího ve jménu velkorakouského a katolického programu politickou liberálně národní emancipaci českého hnutí. Studie dokumentuje i purifikační aktivitu vídeňské konzervativní skupiny proti českým politickým a kulturním představitelům té doby ( František Palacký, Karel Havlíček Borovský aj).

- Československá strana lidová v letech 1925 – 1929. K ideologii a politice českého katolicismu v období vlády panské koalice, Praha 1981, rukopisný strojopis 257s. V době vzniku nemohlo být publikováno.

- O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938 - 1939, Karolinum , Praha 1997, 251s.: Monografie dokumentuje demontáž liberální parlamentní demokracie po Mnichovu 1938 za tzv, podzimní konzervativní revoluce a autoritářského režimu druhé československé republiky. Analýzuje projevy její konzervativně tradicionalistické, fundamentálně katolické, integrálně nacionalistické či biologicky rasistické, antisemitské a fašistické politické kultury. Zabývá se i ekonomickým, sociálním, kulturně výchovným programem autoritářského státu. Sleduje erozi česko-slovensko-rusínské státnosti, nástup germanoslavismu do českého politického myšlení a konstrukci nové svatováclavské státní ideje ve vazalském pojetí, usilující o zapojení okleštěných národních zájmů do zájmové a expanzivní sféry III. říše.

- Koncepce prezidenta E.Beneše na obnovu československé suverenity a československo-sovětský konflikt roku 1944, Spory o dějiny II., Masarykův ústav AV ČR, Praha 1999, s.18 - 64.: Studie dokumentuje střet představ prezidenta E. Beneše a čs. vlády v Londýně o průběhu osvobozování Československa a nové koncepci československé zahraniční politiky i o upevnění suverenity obnovené ČSR po válce se sovětskou velmocenskou politikou a s realitou nově utvářených velmocenských zájmových sfér v posledních letech druhé světové války, respektovanou všemi Spojenci. Pozornost je věnována i úloze londýnské vlády v přípravách SNP a sovětské anexi Podkarpatské Rusi.

- Politické proměny svatováclavské tradice a tradice 28. října v moderních československých a českých dějinách, Spory o dějiny II., Masarykův ústav AV ČR, Praha 1999, s.84 - 96: Studie se zabývá českou středověkou a moderní státní tradicí v kontextu politických bojů a různorodých interpretací.

- "Za rasu a národ". Český neofašismus devadesátých let - tradiční východiska a soudobé proměny, Lidé města 4/2000, Karlova Univerzita Praha 2000, s.80 - 111: Analytická studie sleduje zdroje a příčiny revitalizace českého neofašismu a neonacismu v soudobé České republice. Zamýšlí se nad možnostmi jejich etablování v politickém spektru.

- Český nacionalismus a identita v konceptu současných krajně pravicových hnutí v České republice, in sb. Spory o dějiny, IV., Masarykův ústav AV ČR, Praha 2003, s.44-83: Analytická studie sleduje historické a soudobé zdroje a příčiny revitalizace české krajní pravice konzervativního autoritářského a integrálně nacionalistického typu a směrů neofašistických a neonacistických v České republice. Klasifikuje stávající českou krajní pravici podle stupně radikalizace i podle různorodého ideově politického zaměření. Vymezuje společné ideologické znaky a hodnoty i charakteristické metody politické činnosti. Charakterizuje i budování krajně pravicového dějinného antidemokratického mýtu, který má napomoci současné politické rekonstrukci. Stěžejní pozornost věnuje ústřednímu krajně pravicovému atributu; různým pojetím českého nacionalismu. V této souvislosti autor podrobně dokumentuje i problematický postoj českých demokratických etablovaných elit k českým národním zájmům a identitě do r. 2002, který spolu s dalšími aspekty a za podmínek možné sociální i národní destability majoritního obyvatelstva může přispět k nárůstu krajně pravicových sympatizantů i mezi širší občanskou veřejností. V závěru se zamýšlí se nad instrumenty nápravy.

- Vize české nacionální politiky v soudobých konceptech krajní pravice v české republice. In: III. Kongres českých politologů, Olomouc 8-10.9.2006. NĚMEC, J., ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). Praha – Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006, s.170-191. ISBN 978-80-902176-0-7.Výzkum na základě studia české a zahraniční historické a politologické literatury a zejména na základě vlastní badatelské činnosti v dosud nezpracovaném pramenném materiálu představuje soudobou českou radikální a antisystémovou pravici jako myšlenkově dotvořený, živý politický fenomén 21. století. Jádro výzkumu spočívá v rozboru atributů soudobého krajně pravicového politického myšlení i jeho konkrétních politických projevů. Značná pozornost je věnována obecným i specifickým příčinám regenerace krajní pravice v kontextu s rozpory a modernizačními pohyby současnosti. Z hlediska diskutovaného problému kontinuity a diskontinuity české krajní pravice výzkum vyplnil politologickou mezeru v analýze jejích historických kořenů a zároveň doplnil dosavadní torzovitý historický výklad o zmapování myšlenkových pohybů českých konzervativních autoritářských nacionalistických proudů uvnitř české pravice v období první a druhé republiky. Jednotlivé proudy dnešního českého krajně pravicového myšlení v zásadě kopírují stav před rokem 1945; chybí však přímá kontinuita osob a organizací. Badatelská pozornost byla věnována i utváření vlastního historického mýtu jako posily stávající politické restaurace. Výzkum však zároveň prokázal silnou internacionalizaci české krajní pravice a propojenost s inspirativními podněty od západoevropské a polské krajní pravice. Komparace s minulostí tak odkryla základní shody, ale i podstatné rozdíly a posuny. Další oblast výzkumu byla zaměřena k metodám oslovování a získávání části mládeže a širší veřejnosti i způsobům etablování krajní pravice v politice, společenských institucích a médiích. Historická zkušenost i soudobý evropský kontext zpochybňuje představu o trvalé marginalizaci české krajní pravice.

- Československá strana lidová v letech 1925 – 1929. K ideologii a politice českého katolicismu v období vlády panské koalice, Praha 1981, rukopisný strojopis 257s. V době vzniku nemohlo být publikováno.

-RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, 455s. Publikace sleduje politický, státoprávní, ústavní, ekonomický, sociální, národnostní a kulturní vývoj Československa v letech 1945-1989. Nejsou pominuty ani mezinárodně politické souvislosti a místo Československa v sovětské zahraniční a vojenské politice. Autorské pojetí nechce být pouhým výčtem činů komunistické moci, ale usiluje též o analytické zmapování života opozice a celé společnosti. Mnozí Češi a Slováci i za těžkých podmínek diktatury (a často i v konfliktu s ní) vytvářeli hodnoty a podávali tvůrčí výkony, jejichž kvalita a originalita byla nesporná a světová. Publikaci doplňuje zajímavá obrazová dokumentace tehdejších reálií a propagandy. Cenný je i přehled pramenů a nejnovější odborné literatury.

-RATAJ, JAN, MARTÍNEK MILOSLAV. Česká politika 1848-1918. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. Kniha sleduje z interdisciplinárního historicko - politologického pohledu zápas o obnovu novodobé české státnosti od českých politických počátků za revoluce 1848-1849 až do vzniku Republiky československé v přelomovém roce 1918. Autoři se přiklonili k tradiční koncepci politických dějin. Na počátku devadesátých let byli mnozí historici přesyceni stranicky ideologizovanými politickými dějinami a přešli k jinému zpracování dějin, jejichž osou byl mikrokosmos všedního dne. Výklady proměn politického myšlení byly zastíněny úzkými psychologizujícími, sociologizujícími a kunsthistorickými přístupy. Pestrá a široká mozaika obrázků každodenního života byla nesporně žádoucím obohacením výsledků historické vědy, avšak nastolila jistou nerovnováhu v pohledu na české dějiny. Povědomí o české novodobé státnosti a programu se zasunulo do pozadí, stejně tak pohled na politický vývoj z hlediska základní osy demokracie – nedemokracie. Nedocenění politologického výkladu dějin současně otevřelo bránu středoevropskému nostalgickému rakousko-uherskému mýtu jednostranně preferujícímu kladné stránky podunajské monarchie, přisuzující například systému privilegovaného parlamentarismu a politické praxi režimu habsburské říše nepatřičně smysl pro toleranci a lidská práva, či hledající v habsburském soustátí dokonce příkladný model pro současnou evropskou integraci. Objektivní realita mocnářství i český prožitek z ní, jak ukazují prameny, byly však v zásadě odlišné. Z tohoto důvodu monografie přináší věcné informace o mocenském, volebním, ústavním a politickém systému habsburské monarchie. Zasazuje je do rámce poznatků o demokratických a autoritářských systémech.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (podrobně):


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

1) Knižní monografie:


RATAJ, Jan - DLOUHÝ, Miloš - HÁKA, Antonín. Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. Praha: Auditorium, 2020. ISBN 978-80-87-284-84-1.

RATAJ, Jan, MARTÍNEK, Miloslav. Česká politika 1848-1918. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015, 577 s. ISBN 978-80-87956-12-0.

RATAJ, Jan: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. Praha: Karolinum, 1997 , 251s. ISBN 80-7184-516-7.


2) Vysokoškolské učebnice, skripta, příručky:


RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010, 455s. ISBN 978-80-245-1696-7.

RATAJ, Jan. KSČ a Československo, I., (1945-1960). Praha: Oeconomica VŠE, 2003, 199s. ISBN 80-245-0642-4.

RATAJ, Jan. Komunistické Československo, I., 1948-1960. Plzeň: ZČU, 1995, 170s. ISBN 80-7043-142-3.

RATAJ, Jan. Za obnovu státu Čechů a Slováků 1938-1945. JOŽÁK, J.(ed.). Historický ústav AČR Praha, 1992, 130s. (lexikon). ISBN 80-04-26134-5.


3) Vědecké studie:


RATAJ, Jan: Český katolicismus v sekularizované Československé republice 1918-1938. In: Kober, Jan (ed.) a kolektiv: Republika mezi rovností, růzností a jednotou. Praha: Academia, 2023, s. 323-368. ISBN 978-80-200-3369-7.

RATAJ, JAN. Konflikt svobody a autoritářského řádu v radikálně konzervativním režimu druhé republiky. In: Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Ed. Kober, Jan. a kol.. Brno: Doplněk, 2021. ISBN 978-80-7239-345-9, s. 87-120.

RATAJ, JAN - MIHÁLIK, Jaroslav. The Czech Extreme Right of the 21 st Century at the Time of the Migration Crisis. In: Migration The CHALLENGE OF EUROPEAN STATES. Ed.: MIHÁLIK, Jaroslav - BARDOVIČ, Jakub. Stuttgart: ibidem - Verlag/ ibidem - Press, 2019, s. 133 -147.

RATAJ, Jan. Slepá ulička českého árijství. Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, 32, 2019 duben, s. 59 – 68. ISBN 978-80-86107-64-6.

RATAJ, Jan. Česká „konzervativní revoluce“ a fašizace druhé republiky (1918 – 1938) – Die tschechische „konservative Revolution“ und die faschistische Umbau der Zweiten Republik (1938 – 1939). In: Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) – Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein, Ed: LÖWENSTEIN, Šimona, Svazek - Band II. Kulmbach: Verlags- Buchhandlung Sabat, 2019, s. 12 – 51. ISBN 978-3-943506-60-0.

RATAJ, Jan. Nevyužitá příležitost / ke sborníku o mediální politice druhé republiky/. Český časopis historický. 116, 2018, č. 4, s. 1079-1089. ISSN 0862-6111..

RATAJ, JAN. Kolaborační koncepce protektorátní Vlajky a Heydrichova okupační politika. In: Zlatica Zudová-Lešková a kol. Za Reinharda Heydricha / Po Reinhardu Heydrichovi. Praha: Historický ústav 2021, s. 165-190. /428 s./ ISBN 978-80-7286-388-4.

RATAJ, Jan. Česká politika 1890-1914. In: sb. XXX. letní škola historie. Válkám navzdory. Ed. KOHNOVÁ, Jana – HOLUBOVÁ, Barbora Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2018, s. 60 – 84. ISBN 978-80-7290-995-7.

RATAJ, Jan. Budování státní řízené propagandy za druhé republiky (1938-1939), Moderní dějiny, 25, 2017, č.1., s. 153-166. ISSN 1210-6860.

RATAJ, Jan, PÁNA, Lubomír. Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-000-1.

RATAJ, Jan. Recenze natvrdo a na vodě. Soudobé dějiny, 2012, roč. IX, č. 3–4, s. 537–543. ISSN 1210-7050.

RATAJ, Jan. Literární politika aneb Odpustek a heroizace místo mementa. Soudobé dějiny, 2012, roč. XIX, č. 2, s. 276–291. ISSN 1210-7050.

RATAJ, Jan. Druhá republika – realita a konzervativní mýtus. In: PÁNA, Lubomír, VALEŠ, Lukáš, aj. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012, s. 59–78. 268 s. ISBN 978-80-87472-33-0.

RATAJ, Jan. Destalinizace a reformní myšlení v Československu 1962-1968. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2011. 29 s. ISBN 978-80-87366-09-7. In: Soukupová, Blanka, Pojar, Miloš (eds.). Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968. Od destalinizace k Pražskému jaru. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011. 145 s. ISBN 978-80-87366-09-7.

RATAJ, Jan. Národní demokracie jako alternativa zakladatelské koncepce československé demokracie. Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo. Moderní dějiny, 2009, roč. 17, č. Suppl. 2, s. 509–518. ISSN 1210-6860.

RATAJ, Jan. Poválečný vývoj a východní geopolitické začlenění Československa: od socializující demokracie k diktatuře. In: Kol. Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2009, s. 7-22. ISBN 976-80-86889-90-0.

RATAJ, Jan. Návraty českého krajně pravicového antisemitismu. In: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. MACHAČOVÁ,H. (ed), Praha: Varies Praha s.r.o. - SAŽ, 2008, s. 111-120. ISBN 80-902850-8-2.

RATAJ, Jan. Česká politika v druhé republice – kritický pohled na „neznámé” češství. In: Židovská menšina za druhé republiky. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2007, s. 21–44. ISBN 978-80-86889-52-8.

RATAJ, Jan. Návraty radikálního konzervativismu v České republice. Kolín 10.-11.5.2007. In: Radikalismus a jeho projevy v současném světě. Kolín: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, 2007. ISBN 80-86879-08-9 /v tisku/.

RATAJ, Jan. Český krajně pravicový nacionalismus počátku 21. století, In sb. Dějepis XXII. Třicet let učitelem dějepisu. Věnováno profesoru PhDr. Janu Kumperovi, CSc., vedoucímu katedry historie FPE ZČU k šedesátým narozeninám, ZČU, Plzeň 2006, s. 295-305.

RATAJ, Jan. Vize české nacionální politiky v soudobých konceptech krajní pravice v České republice. In: III .Kongres českých politologů, Olomouc 8-10.9.2006. NĚMEC, J., ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). Praha – Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006, s.170-191. ISBN 978-80-902176-0-7.

RATAJ, Jan. T. G. Masaryk a naše dnešní otázky. In: T. G. Masaryk .Dílo a odkaz pro naši dobu. BEROVÁ, M. (ed.). České Budějovice 8.3.2006, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, 2006, s.195-207. ISBN 80-86708-22-5.

RATAJ, Jan. Návrat a nástup. Český systémový koncept krajně pravicového řádu za druhé republiky. Politologická revue 2006, č. 1, s.54-80. ISSN 1211-0353.

RATAJ, Jan. Das Deutschlandbild im Protektorat und im tschechoslowakischen Exil 1939-1945. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 53, 2005, Heft 5, S.434 - 454. (Cena děkanky FMV VŠE za rok 2005). ISSN 0044-2828.

RATAJ, Jan. Konečná diagnóza druhé republiky? In: Soudobé dějiny 2005, č.1, s. 140-154. ISSN 1210-7050.

RATAJ, Jan. Politické koncepce a aktivizační témata soudobé české radikální a extrémní pravice. In: sb. Výuka dějepisu a významná témata historie, XVII. letní škola historie. KOHNOVÁ, Jana, Ph.D. Praha 1.7.2004: Univerzita Karlova, Karolinum, 2005, s.139-150. ISBN 80-246-1022-1.

RATAJ, Jan. Za rasê i naród“.Czeski neofaszyzm lat dziewiêædziesi±tych – tradycyjne stanoviska i wspó³czesne zmiznu. In: sb. Sk±d przychodzi Antychryst ? Kontakty i konflikty etniczne w Europie ¦rodkowej i Po³udniowej. FALECKI, Tomasz (ed.). Krakov 28.11.2000- 29.11.2000: Naukowa Akademia Pedadogiczna, 2004, s. 262 – 284. ISBN 83-7271-291-5.

RATAJ, Jan. Fajvédö nemzet. (Národ, který chrání svou rasu). In: 2000. Budapešť: roč.2004, č.10, s. 54-56. ISSN 0864-800X.

RATAJ, Jan. Neofašismus a neonacismus v České republice devadesátých let. Společenskovědní předměty, III., 2004, č.4 - červen, s.3-6. ISSN 1214-6811.

RATAJ, Jan. Politické koncepce a aktivizační témata soudobé české radikální a extrémní pravice. In: sb. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. DOPITA, M., STANĚK, A. (ed.). Olomouc 22.8.2004 - 26.8.2004: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2004, s.39-54. ISBN 80-244-0952-6.

RATAJ, Jan. Český nacionalismus a identita v konceptu současných krajně pravicových hnutí v České republice. In: Spory o dějiny. Sborník kritických textů, IV. NEUDORFLOVÁ, M.L. (ed.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003, s.44-83. ISBN 80-86495-16-7.

RATAJ, Jan. Neofašismus a neonacismu v České republice devadesátých let. In: Padesátá a šedesátá léta v československých i světových dějinách. XV. letní škola historie. KOHNOVÁ, J. (ed.). Karolinum, Praha 2003, s.142-155. ISBN 80-86554-00-7.

RATAJ, Jan. Český nacionalismus a identita v konceptu současných krajně pravicových hnutí v ČR. In: Extremismus: jeho kořeny, projevy a východiska řešení. Plecitý, V. (ed.), DANICS, Š., PORADA, V. (ed.). Praha 26.11.2001 - 28.11.2001: Policejní akademie, 2002, s. 165-195. ISBN 80-7251-088-6.

RATAJ, Jan. Nacionální politické koncepty české krajní pravice ve volebním roce 2002. In: Acta Oeconomica Pragensia. VŠE, 10, 2002, č.4, s. 51-71. ISSN 0572-3043.

RATAJ, Jan. "Za rasu a národ". Český neofašismus devadesátých let - tradiční východiska a soudobé proměny. In: Lidé města 4/2000. MORAVCOVÁ, M. (ed.). Praha: Univerzita Karlova, 2000, s. 80-111 (Cena rektorky VŠE za r. 2001). ISSN 1212-8112.

RATAJ, J.; PECKA, E.; LISA, A.; PROROK V.; ŠKALOUD, J. Politická kultura v České republice. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-245-0017-5.

RATAJ, Jan. Koncepce prezidenta E. Beneše na obnovu československé suverenity a československo-sovětský konflikt roku 1944. In: sb. Spory o dějiny II., BEDNÁŘ, M. (ed.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1999, s. 18-64. ISBN 80-902659-2-8.

RATAJ, Jan. Politické proměny symboliky svatováclavské tradice a tradice 28.října v moderních československých a českých dějinách. In: Spory o dějiny II. BEDNÁŘ, M. (ed.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1999, s.84-96. ISBN 80-902659-2-8.

RATAJ, Jan. Státnost druhé republiky a její tvůrci. In: sb. Státnost česká a československá; tradice a kontinuita. 1-2. PAVLÍČEK, V.(ed.). Zahrádky 26.11.2001-28.11.2001: Karolinum, 1999, s. 125 - 130. ISBN 80-7184-924-3.

RATAJ, Jan. Český antisemitismus v proměnách let 1918 - 1945. In: sb. Židé v české a polské občanské společnosti. VALENTA, J., TOMASZEWSKI, J. (ed.). Praha 12.10.1998-15.10.1998: Filozofická fakulta UK, 1999, s. 45 - 64. ISBN 80-85899-80-9.

RATAJ, Jan. Obraz Němců, Německa a Rakouska v českých politických elitách druhé republiky. In: sb. Obraz Němce, Německa a Rakouska v české společnosti 19. a 20. století. BROKLOVÁ, E., KŘEN, J. (ed.). Praha: Karolinum, 1998, s. 166-194. ISBN 80-7184-468-0.

RATAJ, Jan. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a československém odboji. In: sb. Obraz Němce, Německa a Rakouska v české společnost 19. a 20. století. BROKLOVÁ, E., KŘEN, J. (ed.). Praha: Karolinum, 1998, s. 207-235. ISBN 80-7184-468-0.

RATAJ, Jan. Československé osvobození - plány a skutečnost. In: sb. Národní odboj a politické, kulturní a vojenské aspekty osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou. JÍLEK, T. (ed.). Plzeň 3.5.1995: ZČU, 1996, s.15-25.

RATAJ, Jan. Z Plzně do Vatikánu. Životní cesta kardinála ThDr. Josefa Berana. In: Sborník katedry historie PeF ZČU v Plzni, č.XVI., 1995, s.81-99. ISBN 80-7043-155-5.

RATAJ, Jan. Proměny českého nacionalismu v druhé republice. In: Historický obzor, 5, únor 1994, č.2, s. 40-44. ISSN 1210-6097.

RATAJ, Jan. Za svébytný národní stát. K politické koncepci Národní myšlenky 1923-1939. In: Historie a vojenství, 43, 1994, č.1, s. 104-117. ISSN 0018-2583.

RATAJ, Jan. Krize českého politického myšlení za druhé republiky. In: RATAJ, J., KLIMEK A., ZUDOVÁ; LEŠKOVÁ Z. Z druhé republiky, I.-II. Historický ústav A ČR, 1993, s. 7 -154. 391 s.

RATAJ, Jan. O rasový národ. K proměnám českého nacionalismu v druhé republice. In: Historie a vojenství, 42,1993, č.4, s.79-94. ISSN 0018-2583.

RATAJ, Jan. Úloha Vídeňského deníku v české publicistice a společnosti na počátku
padesátých let 19. století. Literární archiv. Památník národního písemnictví, 1988, č.17-18, s. 67-124.

RATAJ, Jan. Podíl Tomáše Buriana na vytvoření české vojenské terminologie a na rozvoji vyučování mateřskému jazyku. Literární archiv. Památník národního písemnictví, 1973-1974, č. 8-9, s. 317-340.


4) Literatura faktu:


RATAJ, Jan. Velká hra profesora Horáka. Živá historie, květen 2019, s. 38 -43. ISSN 1803-3326.

RATAJ, Jan. Republika na kolenou. Živá historie, březen 2019, s. 8 -13. ISSN 1803-3326.

RATAJ, Jan. Nenaplněná touha českých fašistů. Živá historie, březen 2019, s. 35 -37. ISSN 1803-3326.

RATAJ, Jan. Slepá ulička iluze o českém árijství. Přísně tajné, 2019, č. 2, s. 66 – 75. ISSN 1212-7620.

RATAJ, Jan. Druhá republika 1938-1939 bez retuše. Přísně tajné, 2018, č. 6, s. 3 – 25. ISSN 1212-7620.

RATAJ, Jan. Odpůrce appeasementu viníkem Mnichova?, Živá historie, říjen 2018, s. 8-13. ISSN 1803-3326.

RATAJ, Jan. Svoje školy si zase vzkřísíme! 17. listopad 1939, represe nacistů vůči českému studentstvu, Živá historie, prosinec 2017, s. 38-41.

RATAJ, Jan. Vůdce plný omylů (Jan Rys – Josef Rozsévač), revue Přísně tajné, 2017, č. 4, s. 89 – 116.

RATAJ, Jan. Vůdce bez říše (Jan Rys-Josef Rozsévač), Živá historie, červen 2017, s. 42-47.

RATAJ, Jan. Reformátor českého národa, zrození demokrata (TGM). Živá historie, říjen 2016, s. 10 – 14.

RATAJ, Jan. Tábor v Letech očima profesora, Parlamentní listy 6. 9. 2016.

RATAJ, Jan. Státní propaganda Druhé republiky (1938-1939). Přísně tajné. Literatura faktu. 2016, č.4, s.46-58. ISSN 1212-7620.

RATAJ, Jan. Reformátor českého národa (rozhovor o TGM). Živá historie. říjen 2016, s. 10-14.

RATAJ, Jan. Selhal Ferdinand Peroutka? Profesor Rataj nastoluje nová fakta, Parlamentní listy 18. 5. 2015.

RATAJ, Jan. Je pořád hezká, ta naše písnička česká? Ze skinheadské politické voničky. Listy, 31, 2001, č.1, s.11-16 (viz též Britské listy 1.4.2001). ISSN 1210-1222.

RATAJ, Jan. Novodobí inkvizitoři už vyjí a cvakají tesáky (titulek redakce bez vědomí autora). Lidové noviny, 26.11.1999. ISSN 0862-5921.

RATAJ, Jan. Český sebeklam. Svatováclavská státnost druhé republiky a protektorátu. Listy, 29,1999, č.2, s.57-61. ISSN 1210-1222.

RATAJ, Jan. Propad české státnosti a identity v druhé republice a protektorátu. Masarykův lid, 5, 1999,č.1, s.17-18.

RATAJ, Jan. Stíny druhé republiky. Bulletin společnosti Edvarda Beneše. 1997, č. 9, s. 15 – 17. ISBN 80-86107-28-0.

RATAJ, Jan. Jana Holzera vůle a schopnost vnímat. Proglas, 9, 1998, č.9-10, s.33-36. ISSN 0862-6731.

RATAJ, Jan. Zapomenutá konzervativní revoluce 1938. Nová přítomnost, 1998, č. 10, s.20-21. ISSN 1211-3883.

RATAJ, Jan. Řád TGM dostal odpůrce Masarykových ideálů. Lidové noviny, 1998, č.259. ISSN 0862-5921.

RATAJ, Jan. O druhé republice podruhé. První Československá republika byla konfesijně neutrální. Lidové noviny, 1998, č.107, s.28. ISSN 0862-5921.

RATAJ, Jan. Karpatsko dukelská operace očima současnosti. Národní osvobození, 5.10.1993, č.20, s.8. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. O naši českou definici Žida - znovu? Národní osvobození, 27.7.1993, č.15, s.7. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Tisíce děl volají po plameni. Integrální katolicismus v druhé republice. Práce, 10.7.1993, příloha, s.4.

RATAJ, Jan. Nový lexikon druhého odboje. Národní osvobození, 5.10.1993, č. 20, s.8. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Svatováclavská státnost - mýtus druhé republiky. Národní osvobození, 8.1.1993, č.1, s.7-8. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. "Nepřítel republiky číslo jedna". Česká společnost a E. Beneš na podzim 1938. Národní osvobození, 11.8.1992, č. 16, s.7. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan.Tichošlápek. První český c.k. ministr Josef Jireček. Rudé právo, 20.6.1992, č.144, s.11. ISSN 00326569.

RATAJ, Jan. Květnové povstání 1945. Národní osvobození, 5.5.1992, č.9, s.2. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Domácí odbojové organizace a sítě a jejich programy. Národní osvobození, 5.5.1992, č.9, s.5. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Osudy a myšlenkové proměny prof.Václava Černého. Rudé právo, 4.12.1992, č.285, s.6, ISSN 00326569.

RATAJ, Jan. O tvář českého člověka. Úzkosti a boje Václava Černého. Národní osvobození, 6.10.1992, č. 20, s.8. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Osvobození a zábor československé Podkarpatské Rusi r. 1944. Národní osvobození, 24.12.1991, č.33-34, s.11. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Zábor pod Karpaty. Práce, 7.12.1991, č.49, příloha s.3.

RATAJ, Jan. Úvahy o Dukle. Neperspektivní projekt, Národní osvobození, 8.10.1991, č.37, s.8. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Litevské drama 1940 očima čs. vojáků. Obrana lidu, 14.9.1991, č.37, s.6-7. ISSN 0231-6218.

RATAJ, Jan. Litevské drama 1940. Národní osvobození, 10.9.1991, č.26, s.1-2. ISSN 0231-8164.

RATAJ, Jan. Masakr nebo hrdinství? K výročí karpatsko-dukelské operace. In: Obrana lidu, 10.1990, č.40, s.9. ISSN 0231-6218.

RATAJ, Jan. K dějinám poúnorového (třetího) odboje. In: Obzory, 30.5.1990, č.11-12, s.8-10. ISSN 0862-6243.


5) Recenze:


RATAJ, JAN. Tudy cesta k dialogu a poznání nevede. Autorská odezva na recenzi Ondřeje Slačálka. Politologická revue, 27, 2021, č. 2, s. 69-80.

RATAJ, Jan. rec. BALÍK, Stanislav – HLOUŠEK, Vít – HOLZER, Jan – KOPEČEK, Lubomír - PŠEJA, Pavel – ROBERTS, Andrew. Od Palackého k Babišovi: Česká politika 19. až 21. století. Praha: Dokořán – Masarykova univerzita, 2019. In: Politologická revue, 26, 2020, č. 2, s. 110 – 116. ISSN 1211-0353.

RATAJ, Jan. rec. Dvojí pohled. Česká krajní pravice optikou specialisty a aktivisty ( MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Centrum strategických studií. Brno: Barrister & Principal, 2003.

SEDLÁČEK, Pavel. Nic Než Národ. Integrace české ultrapravice před parlamentními volbami 2002. Národní strana. Praha 2003), In: Soudobé dějiny,10,2003,č.4. ISSN 1210-7050.

RATAJ, Jan. rec. MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Centrum strategických studií. Brno: Barrister & Principal, 2003. In: Politologická revue, 9,2003,č.2, s. 230-236. ISSN 1211-0353.

RATAJ, Jan. rec. BROKLOVÁ, Eva. Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938. Praha: Karolinum, 1999, In: Český časopis historický,100,2002, č.1, s. 142- 146. ISSN 0862-6111.

RATAJ, Jan. rec. rozš. BROKLOVÁ, Eva. Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938. Praha: Karolinum, 1999. In: Politologická revue, 8,2002, č.1, s.207-214. ISSN 1211-0353.

RATAJ, Jan. rec. JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Ústavně právní a politické problémy České republiky. In: Politologická revue, 2,1996,č.2,s.140-143. ISSN 1211-0353.

 

VEŘEJNÁ ODEZVA VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

1) Recenze publikací J. Rataje:


LÖWENSTEINOVÁ, ŠIMONA. Kmen s mnoha planými výhonky /Mapování české radikální pravice za poslední století/. Soudobé dějiny, 29, 2022, č. 2, s. 580 - 589.

SLAČÁLEK, Ondřej. Recenze na knihu RATAJ, Jan – DLOUHÝ, Miloš – HÁKA, Antonín. Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. Praha: Auditorium 2020. In: Politologická revue, 27, 2021, č. 1, s. 85 – 98. ISSN 1211-0353.

SMOLÍK, Josef. Recenze na knihu RATAJ, Jan – DLOUHÝ, Miloš – HÁKA, Antonín. Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. Praha: Auditorium 2020. In: Politické Vedy (UMB Banská Bystrica) 24, 2021, č. 3, s. 246 – 250. ISSN 1335 – 2741.

VALEŠ, Lukáš. Česká politika 1848-1918, Politologická revue, 2016, č. 2, s. 127-129.

VRZALOVÁ, Jana. Česká politika 1848-1918, Národní osvobození, 2016, č.25-26, s.13-14; ceskenovinky.eu, 29.7.2016.

VALEŠ, Lukáš. Československo v proměnách komunistického režimu. Politologická revue, XVII., 2011, č.1, s.121-123. ISSN 1211-0353.

HÁLA, V. Příspěvek k „paměti národa“.O Židech za druhé republiky. In: Soudobé dějiny, XV., 2008, č.2, s. 387-392. ISSN 1210-7050.

JIRÁSKOVÁ V.; DOPITA, Miroslav; STANĚK, Antonín. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti (Rataj J. Politické koncepce a aktivizační témata soudobé české radikální a extrémní pravice). Politologická revue 2005, č.2, s.283. ISSN 1211-0353.

DVOŘÁKOVÁ V. Jan Rataj, KSČ a Československo I. (1945 - 1960). Praha: 2003, Politologická revue 2004, č.1, s.155-158. ISSN 1211-0353.

T. MILLS KELLY. George Mason University. A Reputation Tarnished: New Perspectives on Interwar Czechoslovakia. Meeting Report 278. East European Studies. Woodrow Wilson International Center 2003 (druhá republika, Ratajova nekonvenční interpretace české a československé historie).

LIEHM, A. J. Bude se nám stýskat ? Stesk po kultuře. Listy, 32, 2002, č. 1, s.80 - 81 (kulturní politika v druhé republice). ISSN 1210-1222.

KOHÁROVÁ, M. (O autoritativní národní stát). Východočeské listy historické, sv. 17-18, 2001, s. 439-446. ISBN 1211-8184.

KAMENEC, I.. (Rataj J., O autoritativní národní stát). Historický časopis, 48, 2000,č. 2, s. 391. ISSN 0018-2575.

BROKLOVÁ, E. Jan Rataj. The Authoritarian National State: the Ideological Transformation of Czech Politics under the Second Republic 1938 - 1939, Prague, Karolinum 1997, in Historica, Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova 5-6 (1998-1999). Prague: Institute of History, 2000.

BLACKWOOD, Lee. Yale University (Jan Rataj, O autoritativní národní stát). Nationalities Papers. Jun 1999, 27, 2, Academic Research Library, pg.345-347.

LOEWENSTEIN, Bedrich. Rataj Jan. Um einen autoritären Nationalstaat. Ideologische Wandlungen der tschechischen Republik 1938-1939, Bohemia, Band 40,1999, s.24-26. ISSN 3-486-57586-4.

ZAVACKÁ, M. Výborná kniha o zlej dobe (Jan Rataj. O autoritativní národní stát). In: OS 11,1998, s.90-91. ISSN 1335-2296.

BROKLOVÁ, E. Jan Rataj. O autoritativní národní stát. Český časopis historický 1998, č.4, s.853-856. ISSN 0862-6111.

HÁLA, V. Druhá republika-nedokončená revoluce ? (Rataj, Jan, O autoritativní národní stát). Soudobé dějiny, 5, 1998, č.4, s.572-576. ISSN 1210-7050.

ZNOJ (Znoj M.). Rataj, J. O autoritativní národní stát. Listy, 28, 1998, č.3, s.95. ISSN 1210-1222.

NECHVÁTAL, M. Ratajova kniha přispívá k poznání jedné smutné kapitoly dějin. Mladá fronta Dnes 30.6.1998, s.18. ISSN 1210-1168.

BOČEK, J., Knížka o maločešství v akci (Rataj, J., O autoritativní národní stát). Právo 9.6.1998, s.10. ISSN 0211-2119.

DOBEŠ, J. Rataj, J. O autoritativní národní stát. In: Dějiny a současnost, 1998, č.4, s.62-63. ISSN 1214-8857.

DVOŘÁKOVÁ, V. Rataj, J. O autoritativní národní stát. Politologická revue, 1998, č.1, s.98-101. ISSN 1211-0353.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z. RATAJ, J., O autoritativní národní stát. In: Historie a vojenství, 1998, č.5, s. 162-163. ISSN 0018-2583.
LUKEŠ, J. Proti stereotypům. Týden 12.10.1998, č.42 (Obraz Němců, Rakouska a Německa...). ISSN 1210-9940.

HAMAN, A. Náš obraz "obtížných" sousedů v historické perspektivě (recenze Ratajových dvou studií ve sborníku Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: 1998. In: Literární noviny 2.12.1998, č.48, s.7. ISSN 1210-0021.

HRUBÝ, J. Stále bílé místo? (Recenze na studii Krize českého...). Práce 10.7.1993, s.4.

Jak psávalo Národní osvobození (recenze na studii Krize českého...). Národní osvobození 18.5.1993, č.10. ISSN 0231-8164.

HANZAL, J.. Z dějin druhé republiky. Lidové noviny 7.9.1993. ISSN 0862-5921. (Recenze studie Krize českého politického myšlení za druhé republiky. In: Z druhé republiky I., Praha 1993, s.7).

ŠIMEČEK, Z. Úloha Vídeňského denníku v české publicistice a společnosti na počátku padesátých let l9. století. Praha: Literární archív, č. 17-18, 1988. Český časopis historický, 89, 1991, č.1, s.134-135 (problematika českého konzervativního austroslavismu v padesátých letech 19. století). ISSN 0862-6111.


2) Práce jiných autorů, kde jsou publikace J.Rataje citovány:


KLÁPŠTĚ, Jan – ŠEDIVÝ, Ivan (eds.). Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019, s. 246. ISBN 978-7422-338-9.

SMOLÍK, Josef. Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003 – 2012. Brno, CDK, 2013. ISBN 978-80-7325-307-3.

BASTL, Martin, MAREŠ Miroslav, SMOLÍK Josef, VEJVODOVÁ Petra. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011, s.142,198,205,216,227,251.

HRUŠKA, Emil. Sudetoněmecké kapitoly. Praha:BMSS-Start, 2008, s. 83-84.ISBN 978-80-86140-49-0.

BUGGE, Peter. Czech Democracy 1918,1938. Paragon or Parody. Bohemia, Band 47, Heft 1, 2006/O7, s.5,6,10,23,24. ISSN 0523-8587.

KOLOUŠEK, J., SMOLÍK, J. Národní strana: resuscitace krajně-pravicové rodiny? (Případová studie marginální strany před volbami 2006). Středoevropské politické studie, VIII, zima 2006, č. 1 (Odkazy na Ratajovy studie o soudobé české krajní pravici). ISSN 1212-7817.

ZACHOVALOVÁ, K. Extrémní pravice zkouší obchvat. Lidové noviny, 25.2.2006, příloha Orientace. ISSN 0862-5921. (J. Rataj jako odborník na českou radikální a antisystémovou pravici).

SOUKUPOVÁ, B. Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzívní naděje.Etnické studie. Bratislava: Zing Print, 2005, s.86. ISBN 80-88997-24-0. ( Odkaz na Ratajovu monografii O autoritativní národní stát).
MACHO, P. Národný hrdina a totalitný režim. Politická inštrumentalizácia-ideologická manipulácia-reakcie verejnosti-formovanie občianskej opozície (na príklade M.R.Štefánika). In: sb.Malé dejiny vel´kých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948,1968,1989, II. PROFANTOVÁ, Z. (ed.). Bratislava 2005, s.102,111. ISBN 80-89069-13-4.

KVAČEK, R. recenze na J. Gebhart, J. Kuklík. Druhá republika 1938-1939. In: Český časopis historický. Praha- Litomyšl: 2004,2005, č.1, s.177. ISSN 0862-6111.

MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické strany II. 1938-2004, Brno 2005, s.1065,1072 atd.(druhá republika). ISBN 80-7239-179-8.

Nic Než Národ. Lidové noviny 20.7.2005, č.168, s.2. ISSN 0862-5921.

ŠTĚPÁNEK, Petr. Antisemitismus jako složka integrálního nacionalismu strany státoprávní a státoprávně pokrokové. Politologická revue, 2005, č. 2, s. 166, 179, 185. ISSN 1211-0353. (Ratajovy studie o českém antisemitismu a o nacionalismu soudobé české krajní pravice).

HEROUTOVÁ, A. Ideologie a program Falange Espanola. Politologická revue, 2005, č. 2, s. 163 (O autoritativní národní stát). ISSN 1211-0353.

KÁŠA, P. Póly maďarskej publicistiky. Listy, 2005, č. 1, s. 52. ISSN 1210-1222.

TABERY, E., ŠVEHLA, M., Beneš se vrací. Na podstavci sochy by mohlo být: Zasloužil se o stát i o jeho zničení. Respekt, 2005, č.21, s.13 ( O autoritativní národní stát). ISSN 1801-1446.

KREJČA, L. Otomar, český fašismus. Pokus o bilanci. Soudobé dějiny 2004,č.1-2,s.30. ISSN 1210-7050.

HRONEK, Dominik. Slovanství v myšlenkách české meziválečné pravice. Sonda do myšlení skupiny okolo revue Národní myšlenka. In: Hronek D. a kol. Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Praha: Libri 2004, s.144. ISBN 80-7277-272-4.

DOBEŠ, J. Druhá republika: prolog špatných časů. Lidové noviny, 23.10.2004. ISSN 0862-5921.

KEDROŇ, R.,VOJÍŘ. A. Extremisté neslábnou, jenom se lépe skrývají. Hospodářské noviny 4.5.2004. ISSN 0862-9587.

GEBHARD, J., KUKLÍK, J. Druhá republika 1938-39. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004, s. 184 a na více místech. ISBN 807185-626-6
KRYSTLÍK, Tomáš. Dva zmařené pokusy o český totalitní stát. Události. Politický zápisník Bohumila Doležala, 23.2 – 28.2.2004, www.bohumildolezal.cz/texty/rs 384.html.

MAREŠ, M., Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Brno: 2003, s. 7, 141-142,450 aj. (O autoritativní národní stát; textový rozbor skinheadských písní aj.). ISSN 1211-0353.

BAKALÁŘ, P. Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003, s. 126 aj. (Český antisemitismus v proměnách let..). ISBN 80-7220-135.

KUKLÍK, J. Němci očima Čechů 1939-1943. In: sb. Česká společnost za velkých válek XX. století. Praha: Karolinum, 2003, s. 58-59 (odkazy na studii z období protektorátu ve sborník Obraz Němců, Rakouska a Německa...). ISBN 80-246-0742-5.

BOBÍKOVÁ, L. Studentské výtržnosti za první republiky, Právo Magazín, 8.11.2003, s. 37 (O autoritativní národní stát). ISSN 0211-2119.

Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, s. 5-6 (odkazy na Ratajovy studie k soudobé české krajní pravici).

www.holocaust.cz, Institut Terezínské iniciativy 2003 (O autoritativní národní stát).

HEKRDLA, M.. To je to, oč tu běží (polemika nad interperetací historické role E.Háchy, pozitivní odkaz na O autoritativní národní stát. Právo 29.7.2002, s.14. ISSN 0211-2119.

BOBÍKOVÁ, L. Bojovný Václav Klofáč. Právo Magazín, 22.2.2002, s.29 (O autoritativní národní stát). ISSN 0211-2119.

BOBÍKOVÁ, L. Jak Harry Jelinek prodal Karlštejn. Právo Magazín, 2.3.2002, s. 26 (O autoritativní národní stát). ISSN 0211-2119.

BOBÍKOVÁ, L. Jaký byl Ferdinand Peroutka. Právo - Magazín, 26.5.2002, s.35 (O autoritativní národní stát). ISSN 0211-2119.

VALACH, M. Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců. Britské listy 2.4.2002, s.2. ISSN 1213-1792.

ŠEBEK, J. Encyklika Quadragesimo anno, její recepce a vliv na katolické prostředí v českých zemích ve 30. letech. Soudobé dějiny 2001, č.2-3, s.383 (O autoritativní národní stát). ISSN 1210-7050.

VAŇÁČ, M. Ekumenické styky v období 1918-1960. Getsemany, 2001, č. 7, s.4-6 (O autoritativní národní stát).

Tady a teď - Svatý Václav, www.církev.cz, 1.10. 2001 (Symbolika svatováclavské české státnosti).

SOUKUPOVÁ, B. Peroutkova Přítomnost, židé a Židé (1924 - 1939). In: Lidé a města, 4/2000, Univerzita Karlova, s. 69 (O autoritativní národní stát), s. 72 - 73 (Proměny českého nacionalismu v druhé republice). ISSN 1212-8112.

ŠAMBERGER, Z. Mnichov 1938 v řeči archivních dokumentů. SÚA Praha 2000, s. 100 (odkaz jako na znalce druhé republiky). ISBN 80-85475-93-6.

BOBÍKOVÁ, L. Peroutka: Ztracený život (odkazy na O autoritativní národní stát). Právo 15.8.2000, s.9. ISSN 0211-2119.

ŠEBEK Jaroslav. Zkoumání církevních dějin v období první republiky - bílá místa a další směry bádání. In: České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. LIBOR, Jan (ed.), Brno: CDK 2000, s. 77, pozn.11 (O autoritativní národní stát). ISBN 80-85959-74-7.

TRAPL, Miloš. Náboženství a politika. In: sb. Společnost v přerodu. Češi ve 20. století, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000, s.141 (Z druhé republiky). ISBN 80-85005-31-X.

VALACH, M. Svět na předělu. Studie o současné společnosti. Brno: 2000, s. 324. ISBN 80-7239-047-3.

SVÁTEK, F., Vztahy České republiky a Německa po r. 1945. In: Malé země, velcí sousedé. Praha: 1998, s. 53 ( odkaz jako na znalce druhé republiky). ISBN 80–8586-457-6.

KUKLÍK, J. ml. Londýnský exil a obnova čs. státu 1938-1945. Praha: 1998, s. 45. ISBN 80-7184-665-1.

MAHLER, Z. Masaryk byl kovboj a rváč. Právo 4.9.1997, literární příloha Salon (odkaz jako na znalce druhé republiky). ISSN 0211-2119.

PACNER, K. Osudové okamžiky Československa. Praha: 1997, s. 149 a 151. ISBN 80-00-00987-0.

MILOTOVÁ, J. Protektorátní tisk a "židovská otázka". In: Terezínské studie a dokumenty. KÁRNÝ, M., KÁRNÁ, M. (ed.), Praha: 1996, s.149 (odkazy jako na znalce druhé republiky). ISBN 80-200-0582-X.

GREGOROVIČ, M. Kapitoly o českém fašismu. Praha: 1995, s. 5 (odkaz jako na znalce českého fašismu). ISBN 80-7106-100-X.

KURAL, V. Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945). Praha: 1994 ( odkazy jako na znalce druhé republiky).ISBN 80-85864-04-5.

KUKLÍK, J. Sociální demokraté ve druhé republice. Praha: Karolinum, 1992, str. 32, 33, 90, 107, 108. ISSN 0567-8307.

TRAPL, M. Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918-1938. Praha: 1990.

Věnuji se i přednáškové činnosti v rámci vzdělávacích kvalifikačních programů pro učitele. Při této činnosti spolupracuji s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze, Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství, Nadací pro výchovu k ústavnosti, Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii, Historickým ústavem Univerzity v Hradci Králové, Fakultou humanitních věd UK, Pedagogickou fakultou UK, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogickou fakultou Palackého univerzity v Olomouci. V rámci Letních škol historiků, Letních škol učitelů občanské výchovy a základů společenských věd proběhla v letech 1999-2004 řada mých specializovaných přednášek. Např. r. 1998 jsem vystoupil na konferenci PF UK „Státnost česká a československá – tradice a kontinuita“ (zámek Zahrádky). R. 2000 jsem vystoupil v Krakově (Polsko) na mezinárodní konferenci „Kontakty i konflikty etniczne w Europie ¦rodkowej.Stosunki miêdzykulturowe w Polsce i w krajích s±siednich po II.wojnie ¶wiatowej“, pořádané Akademií pedagogicznej v Krakově atd. R. 2006 na III. Kongresu českých politologů (Olomouc 8.-10.9.2006) jsem byl navrhovatelem či předsedajícím čtyř odborných panelů k problematice české a evropské radikální a antisystémové pravice. Spoluautor referátu Historical Roots of Current Czech Radical Right-Wing Movements v sekci Radical Right Wing Populism: Links to the past (historical roots) pro XX. Světový politologický kongres IPSA Fukuoka červenec 2006.

- Můj medailon je součástí různých profesních biografických lexikonů. Viz heslo RATAJ JAN in Lexikon současných českých historiků, ed. Pánek Jaroslav, Vorel Petr, Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha 1999, str. 254-255; též heslo Rataj Jan, doc. PhDr. CSc. z lexikonu Who is ...? (v České republice), životopisná encyklopedie předních žen a mužů České republiky, Hubners blaues Who is Who (Švýcarsko) 2003-2005.

- Moje práce jsou součástí bibliografických přehledů i různých příruček (např. Malíř J., Marek P., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu, I.-II. (1861-2004), Brno 2005, s.1801; Marek P., Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998, Olomouc 2000, s.208, 298; Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR, Bibliografie českých/československých dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; Bibliographie zur Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern der Tschechoslowakei, bzw. Tschechiens im 19. und 20. Jahrhundert, Collegium Carolinum, SRN apod.).

- R.2001 jsem obdržel cenu rektorky VŠE za prestižní publikaci. R. 2005 jsem obdržel cenu děkanky FMV VŠE za prestižní publikaci.

- Veřejné uznání mé odbornosti je patrné také z toho, že jsem žádán Grantovou agenturou ČR, státními institucemi, jinými univerzitními pracovišti a vědeckými ústavy Akademie věd ČR, sdělovacími prostředky o posudky, konzultace a odborné vedení pro doktorandy, o recenzní činnost a spoluúčast na badatelských projektech.

Copyright © Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. - historik a politolog
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 05.10. 2021 (2534 čtenářů)

[ Zpět ]
 

PHP Scripting LanguageApache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!


© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
You can syndicate our news using the following files: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.13 sekund

Converted by AutoThemes.com  Powered by AutoTheme
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.098196 Seconds